23. L’ENSENYAMENT

 

 

La instrucció

La instrucción

L’instruction

 

[i]

 

l’ensenyament [é] (m.), el mestratge; l’educació, l’ensenyança

la enseñanza ; la educación

l’enseignement ; l’éducation

ensenyar [è]

enseñar

enseigner, apprendre

aprendre [è] (25), estudiar

aprender, estudiar

apprendre, étudier

Estudiar, contrairement au castillan, s’accentue sur le i comme canviar : estudia.

el saber [è]

el saber

le savoir

la coneixença [è], el coneixement [é]

el conocimiento

la connaissance

la ignorància

la ignorancia

l’ignorance

conèixer (41) / ignorar [ó], desconèixer

conocer / ignorar ; desconocer

connaître / ignorer

equivocar-se [ó], enganyar-se

equivocarse

se tromper

Engañar a seulement le sens de duper, tromper en castillan : El marit l’enganya amb una veïna; li fa el salt amb una veïna; également de façon pronominale : No t’enganyis!

de cor [òr], de memòria

de memoria

par cœur

l’error [ór] (m.), el desencert [è], l’errada

el error, el desacierto

l’erreur

la memòria

la memoria

la mémoire

repassar

repasar

réviser

els estudis

los estudios

les études

l’aprenentatge (m.)

el aprendizaje

l’apprentissage

una classe

una clase

un cours

el curs

el curso

le cours ; l’année scolaire

la beca [è]

la beca

la bourse

la lliçó

la lección

la leçon

els deures [è]

los deberes

les devoirs

l’esborrany (m.)

el borrador

le brouillon

el brètol, el galifardeu [è], el bergant

el bribón, el granuja, el tunante

le vaurien

Galifardeu veut dire aussi sbire (cast. et cat. esbirro).

savi

sabio

savant

 

 

 

EXERCICES

 

 

Mots à traduire

 

el desencert

l’erreur

la llar d’infants

le jardin d’enfants

el bidell

l’appariteur

el degà

le doyen

el brètol

le vaurien

el guix

la craie

l’esborrany

le brouillon

l’aprenentatge

l’apprentissage

el mestratge

l’enseignement

els deures

les devoirs

 [i] Les professeurs enseignent leur savoir aux élèves qui apprennent et révisent leurs leçons pour être savants.

Els professors ensenyen el seu saber als alumnes que aprenen i repassen les leccions per ser savis.